Yes No Challenge

Yes No Challenge


איזה תרגילים אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

מה הקינוח האוהב שלך

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?