Yes No Challenge

Yes No Challenge


איזה תרגילים אתה אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

האם אתה יכול לשמור סוד?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?