رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنیداسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

آن چیزی را حال شما بد می کند:

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

یک مقصد را انتخاب کنید

حال کنونی شما چگونه است؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

یک نوشیدنی انتخاب کنید

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟